မည်ကဲ့သို့သော Plasma ဖြစ်စဉ်များရှိပါသနည်း။

အနိမ့်(သို့မဟုတ်)အမြင့်ဖိအားပလာစမာနှင့်မတူဘဲ၊ လေထုပလာစမာကိုပုံမှန်ဖိအားအောက်တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသောOpenair®ဂျက်နည်းပညာဖြင့်ယခုအခါစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ပုံမှန်ဖိအားအောက်တွင်မြင့်မားထိရောက်သောပလာစမာကိုသုံးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *